KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN VÀ CHỨNG KHOÁN ĐỂ LÀM GÌ

KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Việc mua bán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. do vậy thị trường chứng khoán là nơi chứng khoán được phát hành và trao đổi.

Thị trường sơ cấp: người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành;

Thị trường thứ cấp: nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ cấp.

Hàng hóa giao dịch trên Thị trường chứng khoán bao gồm: các cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác có thời hạn trên 1 năm.

Vị trí của Thị trường chứng khoán: Trong thị trường Tài chính có hai thị trường lớn là:

Thị trường Tài chính ngắn hạn (Thị trường tiền tệ);

Thị trường Tài chính dài hạn (Thị trường vốn): bao gồm Thị trường tín dụng dài hạn (gồm Thị trường cho vay thế chấp và thị trường cho thuê tài chính); và Thị trường chứng khoán.

Đặc điểm chủ yếu của Thị trường chứng khoán:

Được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp, người cần vốn và người cung cấp vốn đều trực tiếp tham gia thị trường, giữa họ không có trung gian tài chính;

Là thị trường gần với Thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mọi người đều tự do tham gia vào thị trường. Không có sự áp đặt giá cả trên thị trường chứng khoán, mà giá cả ở đây được hình thành dựa trên quan hệ cung – cầu;

Về cơ bản là một thị trường liên tục, sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nó có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể chuyển chứng khoán của họ thành tiền mặt bất cứ lúc nào họ muốn.

CHỨC NĂNG CỦA CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thực hiện các chức năng chủ yếu sau:

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế;

Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng;

Cung cấp khả năng thanh toán cho các chứng khoán;

Đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế;

Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô.

CÁC HÌNH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường tập trung : Sở Giao dịch Chứng khoán là một bộ phận hữu cơ không thể thiếu được trên thị trường chứng khoán; là một doanh nghiệp được hoạt động theo khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và kinh doanh. Hình thái điển hình của Thị trường chứng khoán tập trung là Sở Giao dịch Chứng khoán (Stock exchange). Tại Sở Giao dịch Chứng khoán, các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.

Thị trường phi tập trung (OTC) : Thị trường chứng khoán phi tập trung (Thị trường OTC – over the counter market) là thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất của sự phát triển và hình thành thị trường chứng khoán và là bộ phận hữu cơ của thị trường chứng khoán.

Thị trường chợ đen : là một thị trường nơi mà tất cả các hoạt động thương mại được tiến hành mà không liên quan đến thuế, luật hoặc các quy định thương mại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *